Mε ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) βράβευσε με διάκριση ως «Κέντρο Αναφοράς 2* – Reference Site 2*» το κέντρο «Attica Reference Site (AHA4Attica)

Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την Ενεργή και Υγιή Γήρανση» (EIP on AHAEuropean Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing), απονεμήθηκε στον συνεργατικό σχηματισμό με συντονιστή το e-Health Unit του Ινστιτούτου Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του “ΕΚΕΦΕ” Δημόκριτος και συμμετοχή φορέων από τον Ακαδημαϊκό χώρο, Δημοτικές αρχές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Υγείας, μια διάκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Mε ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) βράβευσε με διάκριση ως «Κέντρο Αναφοράς 2* – Reference Site 2*» το κέντρο «Attica Reference Site (AHA4Attica μετά από το κάλεσμα που απεύθυνε για αίτηση και ένταξή τους ως Κέντρα Αναφοράς στο πλαίσιο της 4ης πρόσκλησης RSCN_4th Call for Reference Sites.

To Kέντρο Αναφοράς Attica Reference Site (AHA4Attica) είναι μέλος ενός συνόλου αποτελούμενου από 65 περιφερειακούς και τοπικούς οργανισμούς, οι οποίοι είναι εμπνευσμένα οικοσυστήματα που συγκεντρώνουν τους εμπλεκόμενους φορείς υγείας και περίθαλψης στο πλαίσιο ενός συνασπισμού τετραπλού έλικα για να επικεντρωθούν σε μια ολοκληρωμένη, βασισμένη στην καινοτομία και ασθενοκεντρική προσέγγιση για την δια βίου ενεργό και υγιή γήρανση και μπορούν να παρέχουν απτά παραδείγματα του θετικού τους αντίκτυπου.

Σκοπός του Κέντρου Αναφοράς Attica Reference Site (AHA4Attica) είναι:

  • Να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό και αξιόπιστο δίκτυο φορέων σχετικά για την αντιμετώπιση της δημογραφικής αλλαγής, τη γήρανση και τη περίθαλψη μετά τον ψηφιακό μετασχηματισμό που θα ενεργοποιηθεί στα ανάλογα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Η Αποτύπωση της κατάστασης εφαρμογής υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας στην περιφέρεια Αττικής και η συμβολή μας με εποικοδομητικές  προτάσεις για την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας ενεργούς Γήρανσης
  • Η συμμετοχή του Κέντρου Αναφοράς σε Ευρωπαϊκές δραστηριότητες που σχετίζονται με την ενεργή Γήρανση.
  • Η προώθηση της πρόληψης ως προ-απαιτούμενο της ενεργής Γήρανσης
  • Να ενημερώσουμε τους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης για καινοτόμες πρακτικές που σχετίζονται με την ενεργό Γήρανση.
  • Να συμβάλουμε ενεργά στην ανάπτυξη των περιφερειακών στρατηγικών για την χρήση καινοτομιών στην ενεργό Γήρανση.
  • Η ανακήρυξη ως «Κέντρο Αναφοράς» χορηγήθηκε σε εκείνους τους οργανισμούς που έχουν επιδείξει αριστεία στην ανάπτυξη, υιοθέτηση και κλιμάκωση καινοτόμων πρακτικών που θα μπορούσαν να έχουν βιώσιμο αντίκτυπο στην προσέγγιση της διά βίου ενεργούς και υγιούς γήρανσης στην περιοχή τους.

Προϋπόθεση ήταν επίσης οι πρακτικές αυτές να ευθυγραμμίζονται με τους στρατηγικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την Ενεργή και Υγιή Γήρανση» (EIP on AHA).

Οι δύο κύριοι πυλώνες της Σύμπραξης EIP on AHA είναι οι Ομάδες δράσης και τα Κέντρα Αναφοράς. Το Blueprint, το σχέδιο Active and Healthy Living in the Digital World and the “Monitoring and Assessment Framework for the European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing” (MAFEIP) είναι τρεις, περαιτέρω, οριζόντιες πρωτοβουλίες που τροφοδοτούν την Σύμπραξη EIP on AHA. Από τις αρχές του 2021, η Σύμπραξη EIP on AHA ευθυγραμμίζει τους στόχους της στενά με την δια βίου προσέγγιση, η οποία απεικονίζεται στo Green Paper on Ageing.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για την Ενεργή και Υγιή Γήρανση» (EIP on AHAEuropean Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing): https://ec.europa.eu/eip/ageing/home_en

Η τελετή απονομής βράβευσης των EIPonAHA Κέντρων Αναφοράς – Reference Sites έλαβε χώρα στις 10/10/2022, στις Βρυξέλλες http://rscn.eu/events-and-news/news/4th-call-aha-reference-site-star-accreditation/ 

Tο e-Health Unit του Ινστιτούτου Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του “ΕΚΕΦΕ” Δημόκριτος έχει συμμετάσχει με επιτυχία σε πολλά ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα eHealth και διαχείρισης περίθαλψης (healthcare management). Στο πλαίσιο αυτών των έργων αναπτύχθηκαν πλατφόρμες ηλεκτρονικής υγείας και κατάλληλες υποδομές οι οποίες είναι στην υπηρεσία δημόσιων φορέων, όπως νοσοκομείων αλλά και άλλων τελικών χρηστών στην ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης. Πιο συγκεκριμένα οι ερευνητικές δραστηριότητες του eHealth Group περιλαμβάνουν την ανάπτυξη web υπηρεσιών και τεχνολογιών για την υποστήριξη της υγειονομικής περίθαλψης, την παροχή ηλεκτρονικών μητρώων υγείας (EHR), την ανάπτυξη εφαρμογών κατ’οικον περίθαλψης, την ενσωμάτωση IoT τεχνολογιών για την υποστήριξη της διαβίωσης, την δημιουργία εφαρμογών AI για σκοπούς υγείας, τη χρήση πολυφασματικών τεχνολογιών για την πρόληψη της υγείας και την δημιουργία βιομετρικών εφαρμογών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Δρα Όμηρο Παπαδόπουλο στο τηλέφωνο: 210-6503004 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: homerpap@dat.demokritos.gr